Terminarz imprez sportowych koła nr 1 Żagań w 2023 roku

L. P. Nazwa imprezy Data Miejsce
1. Otwarcie sezonu
GRAND PRIX
02.04.2023 Gryżyce 2 i 3
2. Puchar Wiosny
GRAND PRIX

14.05.2023 Żary przeprawowy
3. Wędkarski Dzień Dziecka
04.06.2023
Gryżyce 4
4. Puchar Kowala 18.06.2023 Gryżyce 2 i 3
5. Zawody Nocne Integracyjne 15/16.07.2023 Gryżyce 3
6. Puchar Lata
GRAND PRIX
13.08.2023 Basen Kunice
7. Puchar Gryżyc 24-27.08.2023 Gryżyce 2 i 3
8. Puchar Burmistrza
17.09.2023 Gryżyce 2 i 3
9. Puchar Prezesa
GRAND PRIX
08.10.2023 Bucze Nysa
10. Zakończenie Sezonu
GRAND PRIX

05.11.2023 Bytom Odrzański
       

 

Zasady Organizacji Zawodów Wędkarskich
PZW Koła Nr 1 w Żaganiu
Regulamin zawodów wędkarskich

Rozdziały
I. Wstęp
II. Prawa wędkującego w wodach PZW podczas zawodów
III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW podczas zawodów
IV. Zasady wędkowania oraz punktowania zawodów wędkarskich
V. Ochrona ryb
VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW
VII. Informacje końcowe

I  WSTĘP
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór
przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w
Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach
specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach
PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa.
Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa
podwodnego i stosowne zezwolenie.

Niniejsze Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego są regulaminem zawodów rangi Grand Prix, a także zawodów towarzyskich ujętych w rocznym kalendarzu imprez sportowych PZW Koła Nr 1.
Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów.

 

II. PRAWO DO WĘDKOWANIA W WODACH PZW PODCZAS ZAWODÓW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia
uprawnionego do rybactwa.
1 a). Prawo do wędkowania na zawodach wędkarskich w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW Koła Nr 1 w Żaganiu poprzez wcześniejsze wpisanie się na listę startową do czasu określonego
w ogłoszeniu.
1 b). Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację zasad organizacji zawodów oraz na publikację danych osobowych jak i wizerunku.
1 c). Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
w kategoriach wiekowych: weteranów, seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów, kadetów.
1 d). Prawo startu w zawodach mają wszyscy członkowie PZW koła Nr 1 w Żaganiu.
1 e). Za udział w zawodach PZW koła Nr 1 w Żaganiu  mogą być pobierane opłaty startowe  od zawodników w celu zamówienia cateringu.
1 f). Organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących zawodników ze względu
na ograniczoną ilość miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,
że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.
3. Dla  młodzieży od 14 – 16 lat dozwolone jest wędkowanie od godziny 06:00 rano do godziny 22:00 pod opieką osoby pełnoletniej. Takie same przepisy mają odzwierciedlenie podczas uczestnictwa w nocnych zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW Koło Nr 1 w Żaganiu za wcześniejszym napisanym oświadczeniem przez opiekuna prawnego, podpisanym własnoręcznym podpisem
i przekazanym organizatorowi lub osobie uprawnionej.
4. Dozwolony próg wiekowy dla małoletnich wędkarzy chcący uczestniczyć
w zawodach wędkarskich PZW Koła Nr 1 w Żaganiu to minimum 10 lat, tylko
i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
5. Organizator zawodów wędkarskich PZW Koła Nr 1 w Żaganiu ma prawo odmówić uczestniczenia w zawodach wędkarskich  osobie nieletniej  która nie jest
w stanie  wędkować samodzielnie oraz ma mniej jak 10 lat nie opisując powodu,
dotyczy to również zawodów nocnych. Jeżeli nieletni wędkarz zostanie dopuszczony do zawodów wędkarskich, a opiekun prawny  nie będzie przestrzegał w/w zasad regulaminu i znacząco będzie go naginał łowiąc za nieletniego organizator ma prawo go zdyskwalifikować  z dalszego uczestnictwa w zawodach wędkarskich.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW PODCZAS ZAWODÓW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,
zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane
przez wydającego zezwolenie. Podczas zawodów wędkarskich PZW Koła Nr 1 organizator przy sprawdzaniu obecności ma prawo  sprawdzić opłacone zezwolenia do amatorskiego połowu ryb jak i kartę wędkarką.
2. Uczestnik zawodów wędkarskich przed przystąpieniem do wędkowania,  zobowiązany jest do ustalenia wylosowanego swojego stanowiska i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia. Kategorycznie zabronione jest ingerowanie w granice wyznaczone stanowisk co będzie skutkowało do zdyskwalifikowania przez organizatora zawodów wędkarskich PZW Koła Nr 1
w Żaganiu.
3. W czasie zawodów wędkarskich PZW Koła Nr 1 w Żaganiu wędki muszą być pod stałym nadzorem startującego wędkarza/zawodnika, Jeżeli zawodnik zgłosi asystenta/pomocnika pod żadnym pozorem nie może on ingerować w pomoc wędkowania podczas trwania zawodów. Jeżeli organizator zawodów wędkarskich PZW Koła Nr 1 stwierdzi pomoc zawodnikowi przez asystenta/pomocnika
nie posiadający stosownych uprawnień zawodnik taki zostanie zdyskwalifikowany.
W czasie trwania zawodów wędkarskich podczas nieobecności zawodnika
na stanowisku wędki muszą być skierowane w przeciwną stronę łowiska.
4. Dopuszcza się pomoc trenera / asystenta / pomocnika wcześniej zgłoszonego organizatorowi przy ustawianiu platformy lub kosza wędkarskiego.
Nieprzestrzeganie zasad dozwolonej pomocy może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
5. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione po uprzednim powiadomieniu sędziego.
6. Uczestnik zawodów wędkarskich zobowiązany jest posiadać przyrząd
do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać
z zachowaniem szczególnej maksymalnej ostrożności.
6 a). Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek służących
do łowienia.
6 b). W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia.
6 c). Organizator może wprowadzić zasady nęcenia i ilość stosowanej zanęty podczas zawodów.
6 d). Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum  50 cm, długość minimum 3 metry.
6 e). Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne jednak podczas całych zawodów powinna być zanurzona w wodzie na długości co najmniej 1,5 metra.
Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.
6 f). Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć). Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą sędziego głównego).
Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko              w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.
7. Zawodnik uczestniczący w zawodach wędkarskich PZW Koła Nr 1 zobowiązany jest utrzymać w czystości swoje stanowisko wędkarskie, bez względu na stan,  jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
8. Podczas trwania zawodów wędkarskich PZW koła Nr 1 w Żaganiu obowiązkiem każdego startującego zawodnika jest obecność na zawodach wędkarskich
od początku do ich zakończenia. wyjątek stanowić będą przyczyny nagłe losowe  (prywatne zdrowotne, rodzinne,  służbowe sprawy pilnie do załatwienia zgłoszone organizatorowi) takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie wraz z komisją sędziowską. Usprawiedliwienie nie będzie honorowane jeżeli zwolnienie
z zawodów będzie podyktowane udziałem w innych zawodach wędkarskich
w których termin rozpoczęcia się pokrywa z trwającymi zawodami PZW Koła Nr 1.
W  przypadku gdy opuszczenie miejsca zawodów przed jego zakończeniem
było spowodowanie własnymi innymi przyczynami jak nagłe losowe organizator ma prawo i obowiązek do natychmiastowego zdyskwalifikowania takiego zawodnika / drużynę bez udzielania powodu, w zawodach zaliczanych do GPX PZW Koła Nr 1,
w takich przypadkach będzie podyktowana - doliczana kara punktowa jak za nie obecność na zawodach.
9. W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest                 do Organizatora w przypadku:
- swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego;
- sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb;
- nieetycznego zachowania się zawodnika podczas zawodów;
9 a). Protest może być zgłoszony najbliższemu członkowi Komisji Sędziowskiej lub Organizatorowi najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.
9 b). Protesty muszą być składane na piśmie i są wolne od kaucji.
9 c). Protesty rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o podjętej decyzji informuje zainteresowane osoby.
9 d). Każdorazowo podczas rozpoczęcia zawodów wyznacza się komisję sędziowską do rozpatrywania skarg – wniosków.
10. Podczas trwania zawodów wędkarskich w przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, zawodnik ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym organizatora bądź zespół sędziowski.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA ORAZ PUNKTOWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH
1. Zarząd PZW Koła Nr.1 w Żaganiu upoważnia organizatora do podejmowania wszelakich decyzji podczas organizowania zawodów wędkarskich, zasad wędkowania  ogłaszając wcześniejszą informację osobą zainteresowanym.
Wędkarz /zawodnik zawodów wędkarskich ma obowiązek posługiwać się wędką jaka została ustalona w ogłoszeniu przez organizatora zawodów wędkarskich PZW Koła Nr 1 w Żaganiu.
2. Ryby w stanie żywym, złowione w czasie zawodów wędkarskich, należy
przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na
sztywnych obręczach. Każdy wędkarz / uczestnik zawodów wędkarskich musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
3. Złowione ryby niewymiarowe lub będące w okresie ochronnym muszą być bezwzględnie z należytą ostrożnością wypuszczone do wody.
3 a) Za ryby niewymiarowe naliczana zostanie kara punktowa według decyzji organizatora zawodów.
4. Podczas zawodów wędkarskich każdy gram złowionej  ryby to jeden punkt liczony do klasyfikacji punktowej.
4 a). Podczas obliczania wyników zawodów wędkarskich zaliczanych do Grand Prix PZW Koła Nr 1 W Żaganiu klasyfikację generalną oblicz się:
- 1 miejsce - 1 punkt
- 2 miejsce - 2 punkty
- 3 miejsce – 3 punkty
- od 4 miejsca do 20 – tyle punktów jak zajęte miejsce
- do 21 miejsca w górę – obligatoryjnie 25 punktów
4 b). Podczas uzyskania w zawodach wędkarskich 0,00 gram wagi dolicza się 5 punktów karnych do zajętego miejsca w klasyfikacji zawodów zaliczanych do Grand Prix PZW Koła Nr 1 w Żaganiu.
PRZYKŁAD:
Zajęte miejsce w zawodach – 5 – uzyskana waga po zawodach – 0,00 gram
5 Zaj. miejsce + 5 pkt karnych = 10 pkt doliczanych do klasyfikacji GPX
4 c). W wyniku nieobecności na zawodach wędkarskich każdy zawodnik zapisany na listę startową otrzymuje 25 punktów karnych  zaliczanych do klasyfikacji generalnej Grand Prix.

 

NARUSZENIE NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ UCZESTNIKA STARTUJĄCEGO W ZAWODACH WĘDKARSKICH POCIĄGA ZA SOBĄ KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM I STATUTU PZW.

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone
www.PZW1.zagan.pl
Tworzenie stron WWW
wPartner.pl